DH1380 AA Mạ điện, kiểm tra sản phẩm Nữ.

Nơi làm việc: Tỉnh ToYaMa

Ngày thi: 14+15/5/2020

Phí đơn hàng: 5.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Mạ điện, kiểm tra sản phẩm nữ

Trả lời